Årsmøte Podencoklubben 2022

årsmøte

Innkalling til årsmøte 2022 er nå sendt ut til alle klubbens medlemmer.

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes og har vært medlem i minst 2 uker har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme. Forhåndsstemmer skal være styret i hende senest én uke før årsmøtet. Disse sendes i lukket konvolutt merket «stemmeseddel» til klubbens postadresse. Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg.
På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

Forhåndsstemmer kan sendes til:

Podencoklubben
C/O Maria Knudsen
Vassåsveien 60,
3090 Hof

Årsmøtet avholdes i Nordåsveien 5, 1251 Oslo.